Malaysia Leading Online Shopping Marketplace

 • Jual Dengan Kami
 • Ikut Kami Di
 • Notifikasi
  Notifikasi Baharu
 • Help
 • Daftar
 • Log Masuk

Sila Log Masuk untuk melihat produk.

 • Sejarah Layaran
 • Kedai Rasmi
 • 0 Troli Membeli-belah
 • Wishlist
 • Pusat Kupon
 • Informasi
 • Chat
 • Log Masuk / Daftar
 • What's In The Box
 • Kongsi
 • Kembali
 • Kembali Ke Atas
 • Terma & Syarat PG Mall

  PG Mall Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836625-K). ("Syarikat" atau "kami" atau "kami") mengalu-alukan anda ke “platform” (Laman web / aplikasi mobil) kami, https://pgmall.my/ ("Laman Web"). Platform ini menyediakan platform e-dagang yang membolehkan ahli berdaftar membuat, menerima, melengkapkan, mengurus dan memenuhi pesanan untuk penjualan dan pembelian produk dan / atau perkhidmatan secara dalam talian melalui platform.

  Penggunaan platform anda diikat oleh terma dan syarat berikut ("Terma dan Syarat").

  1 - Penerimaan Terma

  • • 1.1 Skop Terma dan Syarat

  o 1.1.1 Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah ini ("Terma dan Syarat ") adalah terpakai untuk sebarang dan semua akses dan penggunaan platform. Anda boleh membaca Terma dan Syarat melalui pautan yang tertera di halaman utama platform.

  o 1.1.2 Terma dan Syarat ini harus dibaca bersama dengan dokumen berikut:

  (a) Syarat Perkhidmatan (berkenaan dengan Penjual);

  (b) Polisi Pembatalan, Penukaran, Pemulangan dan Pengembalian Wang; dan

  (c) Polisi Privasi; dan

  (d) semua polisi-polisi lain seperti yang diterbitkan di platform dari semasa ke semasa.

  o 1.1.3 Terma-terma Polisi adalah sebahagian Terma dan Syarat ini sebagai rujukan, dan secara kolektif mewakili perjanjian yang mengikat secara sah antara Ahli dan Syarikat. Untuk mengelakkan keraguan, sekiranya berlaku ketidakkonsistenan, Terma dan Syarat dalam Terma dan Syarat ini akan menang.

  o 1.1.4 Untuk mengelakkan keraguan, rujukan am kepada " Terma dan Syarat" di sini di mana yang berkenaan termasuk terma dan syarat dalam Polisi.

  1.2 Penggunaan Perkhidmatan dan platform

  • 1.2.1 Syarikat menyediakan kemudahan dan Perkhidmatan e-dagang melalui platform yang membolehkan penjualan dan pembelian Produk antara Ahli-Ahli.

  • 1.2.2 Dengan mengakses, melayari dan / atau menggunakan platform, anda dianggap telah memberikan persetujuan yang tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat kepada Terma dan Syarat ini.

  • 1.2.3 Anda tidak boleh mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan atau platform kami jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma dan Syarat.

  • 1.2.4 Anda bersetuju untuk menggunakan platform atas risiko anda sendiri. Kami tidak mengambil tanggungjawab atau bersetuju untuk memampas anda atas kerugian yang anda alami akibat penggunaan sedemikian, dan anda bersetuju secara yang tidak boleh ditarik balik menanggung sebarang kerosakan dan memampas rugi kami terhadap sebarang kerugian yang mungkin anda alami akibat darpada itu.

  1.3 Penggunaan Data Peribadi Ahli

  • 1.3.1 Untuk penerangan lengkap mengenai bagaimana Syarikat menggunakan dan melindungi data peribadi Ahli, anda boleh merujuk kepada Polisi Privasi.

  • 1.3.2 Dengan terus mengakses platform dan menggunakan Perkhidmatan, anda adalah dianggap menerima terma-terma Polisi Privasi. Sila jangan menggunakan Perkhidmatan atau platform kami jika anda membantah data peribadi anda digunakan dalam cara yang diterangkan dalam Polisi Privasi.

  1.4. Pindaan Terma dan Syarat

  • 1.4.1 Syarikat berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, untuk membuat modifikasi, pindaan atau perubahan kepada Terma dan Syarat yang sesuai dan mengikut budi bicara mutlak kami. Dalam keadaan sebegitu, Syarikat akan memaklumkan anda mengenai pindaan atau perubahan tersebut (termasuk tarikh berkuat kuasanya) melalui pengumuman yang akan diterbitkan di halaman utama platform, dan anda akan terikat dengan Terma dan Syarat yang diubah. Oleh yang demikian, adalah tanggungjawab anda untuk mengunjungi platform secara berkala, membaca Terma dan Syarat dan Polisi-polisi, dan sentiasa mengemas kini setiap perubahan yang dibuat kepada Terma dan Syarat.

  • 1.4.2 Sila henti menggunakan platform jika anda tidak setuju dengan sebarang perubahan atau modifikasi Terma dan Syarat. Anda bersetuju untuk menggunakan platform atas risiko anda sendiri, dan penggunaan anda di platform mengikuti sebarang perubahan atau modifikasi Terma dan Syarat ini membentuk persetujuan dan penerimaan anda untuk diikat olehnya.

  • 1.4.3 Kami tidak bertanggungjawab dan bersetuju untuk menanggung rugi anda atas kerugian yang anda alami berpunca daripada Terma dan Syarat yang diubah atau kegagalan anda sendiri untuk terus mengemas kini mengenai modifikasi Terma dan Syarat tersebut, dan anda bersetuju secara yang tidak boleh ditarik balik menanggung sebarang kerosakan dan memampas rugi kami terhadap sebarang kerugian yang mungkin anda alami akibat darpada itu.

  2 - Permohonan dan Pendaftaran sebagai Ahli

  • • 2.1 Pendaftaran sebagai Ahli

  o 2.1.1 Untuk mengakses atau menggunakan perkhidmatan tertentu di platform, anda perlu mendaftar sebagai ahli ("Ahli"). Melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Syarikat, pendaftaran sebagai Ahli adalah percuma.

  o 2.1.2 Syarikat mempunyai hak untuk menyekat, menggantungkan atau menghentikan akses atau penggunaan anda kepada platform atau Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) jika dalam pandangan tunggal dan mutlak Syarikat, bahawa anda telah melanggar sebarang Terma dan Syarat .

  • • 2.2 Kategori Keahlian

  o 2.2.1 Keahlian platform boleh termasuk dalam satu atau lebih daripada kategori-kategori berikut:

  (a) Pembeli.

  (b) Penjual Individu.

  (c) Penjual Perniagaan Tempatan (dengan pendaftaran perniagaan / syarikat).

  2.3 Keperluan Permohonan

  • 2.3.1 Untuk menjadi Ahli, anda perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

  (a) jika anda ialah syarikat / perniagaan berdaftar, anda perlu merupakan suatuy entiti undang-undang yang diperbadankan atau mempunyai nombor pendaftaran perniagaan dan diberi kuasa di bawah dokumen-dokumen perlembagaan anda untuk menjalankan perniagaan dengan kami mengikut undang-undang Malaysia;

  (b) untuk Ahli Penjual Perniagaan, anda juga perlu memberikan semua maklumat dan dokumen yang diperlukan untuk menyokong aplikasi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor pendaftaran syarikat / perniagaan anda, dokumen-dokumen perbadanan syarikat dan butir-butir kakitangan yang mengendalikan akaun Ahli.

  • 2.3.2 Anda menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan kepada Syarikat sebagai sebahagian proses pendaftaran adalah tepat, terkini dan lengkap pada setiap masa dan anda akan segera memberitahu kami jika ada sebarang perubahan kepada maklumat tersebut. Sekiranya kami bergantung kepada kandungan permohonan anda dan menerima anda sebagai Ahli, anda bersetuju secara yang tidak boleh ditarik balik menanggung sebarang kerosakan dan memampas rugi kami terhadap sebarang perbelanjaan, kerugian atau kerosakan yang mungkin kami alami berpunca daripada pernyataan yang tidak tepat atau salah atau misrepresentasi fakta yang dikemukakan kepada kami oleh anda.

  • 2.3.3 Kami merizabkan hak kami untuk menolak permohonan anda untuk menjadi Ahli mengikut budi bicara mutlak kami dalam kes berikut:

  (a) di mana kami tidak dapat mengesahkan identiti anda dengan kepastian;

  (b) di mana data yang anda berikan semasa pendaftaran (contohnya, alamat e-mel, nombor telefon, nombor pendaftaran syarikat / perniagaan dll) adalah serupa dengan akaun keahlian yang sudah didaftarkan dengan platform;

  (c) di mana anda telah memberikan maklumat palsu atau tidak tepat atau tidak memberikan maklumat yang diperlukan semasa proses permohonan;

  (d) di mana anda telah memohon keahlian dalam tempoh kurang daripada satu (1) bulan dari tarikh penamatan atau pembatalan keahlian sebelumnya di platform kami;

  (e) di mana anda telah berdaftar sebagai Ahli di bawah akaun lain, yang digantung sementara atau kekal semasa permohonan untuk akaun Ahli baru;

  (f) di mana anda telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat; dan / atau

  (g) sebarang sebab lain yang ditentukan oleh Syarikat

  Untuk mengelakkan keraguan, keputusan kami di atas tidak boleh dicabar.

  2.4 Penyempurnaan Pendaftaran

  • 2.4.1 Anda akan menjadi Ahli setelah penyempurnaan proses pendaftaran secara berjaya seperti yang ditentukan oleh Syarikat. Proses pendaftaran kami mungkin, di mana perlu, termasuk pengesahan identiti dengan cara mengemukakan bukti dokumentari dan bahan sokongan oleh anda yang mungkin diminta oleh kami.

  • 2.4.2 Sila ambil maklum bahawa anda tidak dibenarkan menukar alamat e-mel anda setelah permintaan keahlian anda diserahkan dan diluluskan kerana akaun keahlian anda dipautkan dengan alamat e-mel anda. Sekiranya anda ingin menukar alamat e-mel anda, anda perlu menamatkan keahlian dan akaun anda, dan mendaftar sekali lagi menggunakan alamat e-mel baru.

  • • 2.5 Perlindungan Maklumat Akaun

  o 2.5.1 Setiap Ahli adalah bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat akaun Ahli, termasuk kata laluan akaun, dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun Ahli. Anda bersetuju untuk memaklumkan kami dengan segera sekiranya terdapat penggunaan akaun atau kata laluan anda secara tidak sah atau pencerobohan sekuriti yang lain. Anda mungkin bertanggungjawab ke atas kerugian yang ditanggung oleh Syarikat atau oleh Ahli dan / atau Penjual lain akibat orang lain menggunakan kata laluan atau akaun anda.

  o 2.5.2 Anda tidak boleh menggunakan kata laluan atau akaun Ahli orang lain pada bila-bila masa. Kami berhak untuk mematikan sebarang ID Ahli atau kata laluan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami atas sebab apa pun, termasuk di mana anda telah melanggar mana-mana terma dan Syarat ini.

  • • 2.6 Penggunaan Perkhidmatan

  o 2.6.1 Penggunaan platform dan perkhidmatannya sebagai Pembeli adalah percuma.

  o 2.6.2 Walau bagaimanapun, Perkhidmatan atau fungsi tertentu di platform yang disediakan untuk Penjual mungkin memerlukan pembayaran yuran seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Syarat Perkhidmatan, Polisi-polisi dan / atau perjanjian-perjanjian lain yang mungkin dimasukkan antara Penjual dan Syarikat dari semasa ke semasa.

  o 2.6.3 Sebarang yuran yang dikenakan hendaklah dicajkan, diselesaikan dan / atau diuruskan menurut terma-terma Syarat Perkhidmatan, Polisi-polisi dan / atau perjanjian lain yang boleh dimasukkan oleh Penjual dengan Syarikat berkenaan.

  • 2.7 Penggantungan dan Penamatan Keahlian

  • 2.7.1 Had Akses, Penggantungan atau Penamatan oleh Syarikat. Tertakluk kepada Artikel 2.8, Syarikat berhak untuk menyekat akses anda kepada Perkhidmatan dan / atau menggantungkan sementara dan kekal Perkhidmatan dan / atau akaun Anda, menamatkan akaun Anda dan / atau mengambil tindakan atau tindakan yang dianggap perlu oleh Syarikat tanpa notis terdahulu kepada anda sekiranya:

  (a) Anda melakukan tindakan yang dilarang dengan melanggar Artikel 4.1.;

  (b) di mana anda telah melakukan atau disyaki melakukan perbuatan salah / tindakan melanggar undang-undang atau di mana anda telah melakukan atau disyaki melanggar atau dijangka akan melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini; dan / atau

  (c) terdapat alasan lain yang munasabah yang ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya.

  • 2.7.2 Penamatan oleh Ahli. Tertakluk kepada Artikel 2.8, anda boleh menamatkan keahlian anda pada bila masa dengan menulis kepada kami di enquiry@pgmall.my dengan syarat bahawa semua transaksi jual beli untuk mana-mana Produk yang sedang berjalan mesti disempurnakan atau dibatalkan.

  • 2.7.3 Akibat Penamatan Keahlian. Penamatan keahlian anda, sama ada menurut dengan Artikel 2.7.1 atau Artikel 2.7.2, akan mengakibatkan anda kehilangan:

  (a) semua Kredit (seperti yang definisi di sini) dan c-dompet (seperti yang definisi di sini) terkumpul;

  (b) sejarah membeli-belah anda;

  Untuk mengelakkan keraguan, Ahli bersetuju bahawa sebarang dan semua akibat yang timbul daripada penamatan tersebut akan ditanggung oleh anda.

  2.8 Hak Syarikat apabila Penggantungan / Penamatan Keahlian

  2.8 Hak Syarikat apabila Penggantungan / Penamatan Keahlian

  (a) membatalkan dan / atau membalikkan sebarang dan semua Transaksi di bawah akaun anda, termasuk membatalkan penghantaran Produk yang dibeli dan mengembalikan semua pembayaran yang dibuat untuk yang sama (yang mana terpakai);

  (b) membatalkan, melucuthak atau memotong Kredit, Mata dan / atau Kupon yang mungkin terdapat di dalam akaun anda pada tarikh penamatan;

  (c) membatalkan, melucuthak atau memotong faedah lain yang mungkin diberikan kepada anda sebagai Ahli;

  (d) tidak membenarkan atau menyekat penggunaan semua atau sebahagian Perkhidmatan dan / atau platform;

  (e) menafikan atau menolak sebarang permohonan baru untuk keahlian yang anda mengemukakan dalam satu (1) bulan dari tarikh penamatan;

  (f) tidak membenarkan penggunaan Keahlian terdahulu anda untuk mana-mana akaun Ahli baru yang anda minta, mengikut budi bicara mutlak kami; dan / atau

  (g) menuntut pampasan atau ganti rugi menurut Artikel 2.9.

  • 2.8.2 Syarikat akan memberi anda notis terdahulu mengenai langkah-langkah yang hendak diambil berdasarkan Artikel 2.8.1 di atas melalui telefon atau e-mel. Sekiranya anda tidak dapat dihubungi atau dalam keadaan kecemasan, langkah-langkah yang dinyatakan di atas mungkin diambil tanpa notis terdahulu, dan kami akan memberitahu anda secepat mungkin selepas itu.

  2.9 Pampasan Kerugian

  o Di mana, semasa menggunakan Perkhidmatan dan / atau mengakses platform, sebarang tindakan anda menyebabkan kerugian kepada Syarikat, anda hendaklah bertanggungjawab dan hendaklah memampas Syarikat untuk semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung atau dialami. Sekiranya terdapat pertanyaan, aduan atau tuntutan yang ditimbulkan oleh pihak ketiga disebabkan tindakan tersebut oleh anda, anda hendaklah bertanggungjawab dan menanggung secara tunggal terhadap pihak ketiga tersebut untuk menyelesaikan pertanyaan, aduan atau tuntutan tersebut atas kos anda sendiri dan hendaklah menanggung dan memampas segala kerugian dan dsebarang kerosakan yang dikenakan terhadap Syarikat pada setiap masa yang berkenaan.

  2.10 Akaun Tidak aktif

  Syarikat akan menganggap akaun anda tidak aktif sekiranya anda gagal log masuk ke platform untuk jangka masa yang melebihi jangka masa yang dinyatakan di bawah:

  Jenis Keahlian

  Jangka masa

  Pembeli

  18 bulan

  Penjual

  12 bulan

  Sekiranya akaun anda dianggap tidak aktif, Syarikat boleh membuat sekatan ke atas penggunaan Perkhidmatan dan / atau platform. Tambahan lagi dari yang disebutkan di atas, jika anda ialah Penjual, Syarikat boleh memadamkan dan membuang senarai Produk anda dari Kedai Penjual anda di platform.

  2.11 Pengaktifan Semula Akaun

  Untuk membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan semula, anda perlu mengesahkan dan menentusahkan identiti anda mengikut prosedur yang ditentukan oleh Syarikat.

  3 . 3. Hubungan Pihak-Pihak

  · 3.1 • 3.1 Peranan Syarikat

  o 3.1.1 Syarikat terutamanya beroperasi, mengurus dan memperuntukkan platform dengan tujuan untuk membolehkan Transaksi yang selamat dan boleh dipercayai antara Ahli-ahli, dalam kapasiti mereka sebagai Pembeli ("Pembeli") dan penjual ("Penjual").

  o 3.1.2 Untuk mengelakkan keraguan, jika anda membuat pembelian di platform, anda membeli Produk dari Penjual bebas dan bukan dari Syarikat, kecuali kami secara khusus dinamakan sebagai penjual dalam rekod.

  4. Penggunaan platform dan Perkhidmatan

  · 4.1 Pematuhan

  o 4.1.1 Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan dan / atau akses ke platform, anda bersetuju bahawa:

  (a) Pematuhan undang-undang. Anda harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan tidak akan melakukan atau mengambil bahagian dalam kegiatan haram termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  (i) Melakukan penipuan, misalnya dengan membuat pembelian di platform menggunakan identiti, kad kredit atau akaun bank orang lain;

  (ii) Menyebarkan, menghantar atau memfasilitasi pengiriman mesej komersial elektronik yang tidak diminta, atau terlibat dalam sebarang bentuk aktiviti spam; atau

  (iii) Menggunakan Perkhidmatan untuk mempromosikan dan memudahkan skim piramid;

  (b) Pematuhan Terma dan Syarat. Anda hendaklah mematuhi Terma dan Syarat ini dan Polisi-polisi kami.

  (c) Memuat naik dan Penggunaan Kandungan. Anda tidak boleh memuat naik, memaparkan, menghasilkan semula, mendorong, mempromosikan atau memfasilitasi penggunaan maklumat, teks, gambar, grafik, klip video, suara, direktori, fail, pangkalan data atau senarai yang disediakan melalui platform dan Perkhidmatan ("Kandungan" ):

  (i) yang palsu, tidak tepat, mengelirukan, menyalahi undang-undang, berunsur fitnah, libel, mendiskriminasi, cabul, menyinggung perasaan, mencerobohi privasi, mengganggu, mengancam atau kesat; dan / atau

  (ii) yang melanggar atau menyalahgunakan Hak Harta Intelek Syarikat atau pihak ketiga yang lain.

  (d) Penjualan Semula Perkhidmatan dan Kandungan. Anda tidak boleh menyalin, menghasil semula, mengumpul, mengubah, menyebarkan atau menjual semula sebarang Perkhidmatan atau Kandungan, atau memanfaatkannya untuk tujuan komersial.

  (e) Penggunaan Data Peribadi. Anda tidak boleh mengumpulkan atau memaparkan maklumat peribadi mengenai Ahli-ahli lain atau pihak ketiga lain, termasuk alamat e-mel, tanpa persetujuan mereka.

  (f) Tingkah Laku Menghina. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan, mengakses platform atau memanipulasi sistem dan / atau proses platform dengan cara yang menipu atau mengelirukan, tidak jujur, tidak dibenarkan dan / atau tidak mematuhi Terma dan Syarat, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  (i) memindahkan akaun Ahli anda ke pihak lain dan / atau membenarkan akses oleh pihak ketiga ke akaun Ahli dan ID Ahli anda tanpa kebenaran bertulis daripada kami;

  (ii) secara langsung memasuki dan menyempurnakan Transaksi dengan Ahli lain di luar platform dan / atau tanpa menggunakan Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran (seperti yang dijelaskan dalam Artikel 6) yang disediakan oleh Syarikat di platform ("Transaksi pengurusan langsung");

  (iii) mengeksploitasi atau cuba mengeksploitasikan apa-apa manfaat yang diperuntukkan oleh Syarikat, (termasuk tetapi tidak terhad kepada diskaun dan / atau Kupon) dengan mendaftar untuk beberapa akaun dan / atau membeli Produk tanpa niat untuk menyempurnakan pembelian;

  (iv) memanipulasi harga barang atau mengganggu penyenaraian Ahli lain; atau

  (v) mengambil tindakan yang boleh menjejaskan sistem maklum balas atau penilaian (seperti memaparkan, mengimport atau mengeksport maklumat dari platform atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan platform);

  (g) Gangguan platform dan Perkhidmatan. Anda tidak boleh terlibat atau cuba melakukan aktiviti untuk mengganggu, atau yang mungkin mengganggu, kelancaran pemprosesan Perkhidmatan atau platform atau operasi dan / atau perniagaan Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  (i) menyebarkan virus atau teknologi lain yang boleh memudaratkan platform, atau kepentingan atau harta Ahli lain;

  (ii) melakukan apa-apa tindakan untuk menjejaskan integriti, atau memperoleh akses kepada, sistem platform, yang merangkumi komputer atau sistem komunikasi, jaringan, aplikasi perisian, atau jaringan dan peranti pengkomputeran yang digunakan sehubungan dengan Perkhidmatan ("Sistem") ;

  (iii) memantau data atau lalu lintas pada Sistem atau melakukan merangkak Sistem tanpa kebenaran Syarikat;

  (iv) terlibat dalam serangan penolakan perkhidmatan (DoS), serangan penolakan perkhidmatan yang diedarkan (DDoS), atau bentuk serangan rangkaian lain; atau

  (v) terlibat dalam sebarang tingkah laku yang boleh mengganggu fungsi Sistem yang betul; termasuk pengeboman mel / berita, serangan siaran, banjir, dan teknik gangguan rangkaian lain yang berkaitan;

  (h) Bertindak dengan niat baik. Anda harus berkelakuan diri mengikuti arahan awam dan moral yang baik, dan hendak menahan diri dari:

  (i) Mengemukakan aduan secara berterusan tanpa alasan yang munasabah atau justifikasi;

  (ii) Membatalkan atau mengembalikan Produk berulang kali yang tidak rosak atau memuaskan tanpa alasan yang munasabah atau justifikasi; atau

  (iii) Melakukan tingkah laku yang melanggar arahan awam atau merosakkan adat atau norma yang diterima umum.;

  o 4.1.2 Syarikat boleh, tanpa pemberitahuan, memadam paparan atau menyekat atau melarang anda memaparkan atau menggunakan Perkhidmatan khusus di platform, menamatkan akses anda ke platform dan Perkhidmatan atau mengambil langkah-langkah lain yang difikirkan sesuai dengan berlakunya pelanggaran mana-mana syarat yang dinyatakan di Artikel 4.1.1 di atas.

  o 4.1.3 Sila laporkan kepada Syarikat jika Anda diminta untuk memasuk sebarang transaksi terus, seperti yang dijelaskan dalam Artikel 4.1.1 (f) (ii) di atas. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang masalah atau isu-isu yang dialami oleh Ahli yang timbul berkaitan dengan Transaksi terus.

  • • 4.2 Tanggungjawab untuk platform Pihak Ketiga

  Syarikat tidak akan bertanggung jawab sebagaimanapun sekiranya Syarikat memaparkan sebarang maklumat yang diberikan oleh rakan kongsinya, atau memberikan maklumat rujukan atau kandungan yang dibekalkan oleh pihak ketiga di platform atau pautan di platform untuk kesenangan anda, dan anda mengunjungi platform pihak ketiga tersebut atas risiko anda sendiri.

  • • 4.3 Penggantungan Perkhidmatan

  o 4.3.1 Syarikat boleh menyekat atau menggantungkan sementara peruntukan bagi semua atau sebahagian Perkhidmatan kepada anda sekiranya Perkhidmatan tersebut tidak dapat dibekalkan kerana:

  (a) kerja penyelenggaraan di platform;

  (b) berlakunya gangguan bekalan elektrik atau komunikasi;

  (c) masalah teknikal pihak pembekal pihak ketiga atau rakan kongsi kami;

  (d) berlakunya bencana alam, tindakan keganasan atau kejadian force majeure lain; dan / atau

  (e) apa-apa sebab lain yang difikirkan perlu oleh Syarikat untuk penggantungan tersebut.

  o Selepas penggantungan Perkhidmatan, Syarikat akan memaparkan suatu notifikasi di platform mengenai penggantungan Perkhidmatan secepat mungkin.

  o 4.3.2 Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin dialami oleh anda atau mana-mana pihak ketiga akibat daripada sekatan atau penggantungan sementara dari mana-mana Perkhidmatan menurut terma-terma Terma dan Syarat ini.

  5. Jual Beli Produk

  · 5.1 Tiada Perwakilan

  o 5.1.1 Syarikat bukan ejen untuk, dan tidak mewakili sama ada Pembeli atau Penjual, dan tidak mempunyai kuasa untuk bertindak bagi pihak mana pun.

  o 5.1.2 Sama ada dalam kapasiti anda sebagai Pembeli atau Penjual (mengikut mana yang berkenaan), anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan secara terus untuk semua liabiliti yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan antara anda dan Ahli-ahli lain dan berkaitan dengan maklumat yang diberikan oleh anda kepada Ahli yang lain dan sebaliknya.

  5.2 Tiada Jaminan

  • 5.2.1 Syarikat tidak mengawal tingkah laku Ahli atau maklumat yang diberikan oleh Ahli yang disediakan di platform. Oleh itu, kami tidak memberikan sebarang jaminan berkenaan dengan Transaksi yang dilakukan oleh Pembeli dan Penjual, dan tidak menjamin:

  (a) Kewujudan, kualiti, kelengkapan, kesesuaian, keselamatan atau kesahan sebarang Produk;

  (b) Kejujuran niat untuk menjual atau membeli Produk oleh Pembeli atau Penjual;

  (c) Sama ada Produk melanggar hak pihak ketiga yang lain;

  (d) Kejujuran, ketepatan atau kesahan setiap maklumat yang diposkan oleh Penjual atau Pembeli berkenaan dengan Produk; atau

  (e) Bahawa semua Transaksi akan disempurnakan.

  • 5.2.2 Sebarang liabiliti dan risiko yang berkaitan dengan Transaksi yang dilakukan antara Pembeli dan Penjual hendaklah ditanggung oleh pihak yang berkenaan. Oleh itu, sebelum meneruskan dengan sebarang transaksi di platform, anda harus membuat penilaian dan penentuan bebas anda sendiri mengenai pernyataan, penerangan Produk, representasi pihak lain dan kemampuan pihak tersebut untuk membayar atau menghantar Produk yang ditawarkan dan terma dan syarat tertentu yang dikenakan oleh Penjual mengenai pengembalian wang, penukaran dan pemulangan (jika ada).

  • 5.2.3 Seorang di bawah umur, sebagai orang di bawah usia 18 tahun, tidak boleh membeli Produk tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaga sahnya. Sebarang transaksi yang dibuat tanpa kebenaran sedemikian boleh dibatalkan oleh Syarikat atau ibu bapa atau penjaga yang sah, mengikut mana-mana yang berkenaan.

  5.3 Membuat Pesanan

  • 5.3.1 Sekiranya Anda, dalam kapasiti seorang Pembeli, membuat Pesanan untuk membeli Produk di platform dan Pesanan diterima oleh Penjual, anda berobligasi menyempurnakan Transaksi dengan Penjual dan terikat dengan terma dan syarat tambahan yang ditentukan oleh Penjual di Kedai Penjual di platform, kecuali:

  (a) Transaksi tersebut dilarang oleh undang-undang atau Terma dan Syarat;

  (b) Penjual secara material mengubah penerangan Produk atau Produk tidak menurut penerangan Penjual; atau

  (c) terdapat kesalahan nyata dalam maklumat penyenaraian Produk yang mempengaruhi terma penjualan secara material.

  • 5.3.2 Pesanan boleh dibatalkan oleh Pembeli pada bila-bila masa sebelum penerimaan Pesanan tersebut oleh Penjual.

  • 5.3.3 Platform akan memberitahu Penjual mengenai semua Pesanan yang dibuat, dan setelah Penjual menerima Pesanan, status untuk Transaksi akan tercermin sebagai "Dalam proses".

  • 5.3.4 Dalam keaadaan di mana anda telah membuat Pesanan dan membuat pembayaran penuh untuk pesanan tersebut, jika Penjual gagal untuk mengesahkan penerimaan Pesanan dalam jangka waktu yang diperuntukan di bawah Syarat Perkhidmatan, anda boleh meminta agar transaksi dibatalkan dan pengembalian wang menurut Artikel 8.

  5.4 Tawaran dan Penerimaan

  • 5.4.1 Pelawaan Tawaran. Untuk mengelakkan keraguan, setiap dan semua maklumat di platform ini, termasuk harga dan perinciannya, merupakan pelawaan tawaran (pelawaan untuk Pembeli membuat tawaran untuk membentuk kontrak), dan tidak dianggap sebagai tawaran yang mengikat.

  • 5.4.2 Tawaran yang dibuat oleh Pembeli. Di mana anda membuat Pesanan dan membuat pembayaran untuk Produk di platform, anda sebenarnya membuat tawaran untuk membeli Produk dari Penjual, berdasarkan maklumat dan penerangan Produk yang berkenaan pada masa membeli.

  • 5.4.3 Penerimaan oleh Penjual. Walaupun Penjual akan mengambil segala usaha untuk membekalkan Produk yang dipesan, Penjual hanya akan terikat secara sah untuk melakukannya apabila Penjual mengesahkan penerimaan tawaran anda melalui platform. Pesanan dianggap diterima dan kontrak yang mengikat terjadi hanya apabila status Pesanan di platform dikemas kini menjadi "Dalam proses".

  • 5.4.4 Hak Membatalkan kerana Kesilapan Teknikal / Operasi. Sekiranya berlaku kesilapan elektronik, komputer, operasi dan / atau teknikal yang mempengaruhi perincian dan harga Produk atau sebarang promosi di platform, kami berhak mutlak untuk membetulkan kesilapan tersebut dan / atau membatalkan Transaksi yang telah dilakukan bergantung kepada kesilapan tersebut.

  • 5.4.5 Pampasan Terhad untuk Pengembalian Harga Yang Dibayar. Anda setuju dan memahami bahawa ganti rugi anda sebagai Pembeli sekiranya berlaku sebarang pembatalan yang dilakukan menurut Artikel 5.4 ini adalah pengembalian wang dari jumlah yang dibayar oleh anda sehubungan dengan Transaksi yang dibatalkan tersebut. Tiada apa-apa dalam Artikel ini memberi anda hak untuk mendapat pampasan lebih lanjut atau tambahan, dan anda tidak berhak untuk menegaskan penyempurnaan Transaksi dan / atau penghantaran Produk berdasarkan Pesanan.

  5.5 Pembayaran untuk Produks

  • 5.5.1 Pembayaran untuk Produk yang dibeli di platform boleh dilakukan melalui kaedah berikut:

  (a) Kad Kredit;

  (b) Kad Debit;

  (c) Perbankan Online;

  (d) C-Dompet;

  (e) Boost;

  (f) GrabPay;

  (g) Maybank QRPAY;

  (h) Touch ‘n Go

  Sekiranya berlaku pembatalan atau pengembalian wang, kaedah pengembalian wang akan ditangani menurut Polisi Pembatalan, Penukaran, Pemulangan dan Pengembalian Wang.

  • 5.5.2 Pembayaran untuk sebarang pembelian Produk di platform hendaklah dibuat dalam masa 48 jam dari tarikh Pesanan dibuat. Sekiranya pembayaran tidak disempurnakan dalam jangka waktu tersebut, Pesanan tersebut akan dibatalkan secara automatik oleh sistem platform.

  • 5.5.3 Semasa membuat pembayaran, anda hanya boleh menggunakan kaedah pembayaran yang tersedia secara sah untuk anda, dan tidak boleh menggunakan cara pembayaran dengan tipu atas nama pihak lain. Merujuk kepada perkara yang sama, kami berhak untuk mengambil semua tindaka tersebut untuk mengkaji semula sebarang pembayaran Transaksi dan sekiranya perlu, untuk menggantungkan pemprosesan Transaksi tersebut sehingga siasatan kami selesai. Sebagai Pembeli, anda setuju untuk bertanggungjawab ke atas semua kerosakan dan kerugian yang dialami atau ditanggung oleh Syarikat, pemilik untuk cara pembayaran tersebut dan Penjual, yang timbul dari tindakan penipuan yang ditemui di bawah Artikel 5.5.3 ini.

  6. Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran

  · • 6.1 Tujuan dan Mekanisme

  o 6.1.1 Syarikat menyediakan perkhidmatan perlindungan pembayaran ("Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran") untuk membantu mewujudkan persekitaran yang selamat dan boleh dipercayai bagi Ahli untuk melakukan Transaksi e-dagang. Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran adalah perkhidmatan pembayaran escrow yang disediakan oleh Syarikat di mana sebarang pembayaran yang dibuat oleh Pembeli untuk pembelian Produk ditahan oleh Syarikat dan hanya dilepaskan kepada Penjual setelah pengesahan bahawa penghantaran Produk telah dibuat dan kriteria lain yang sesuai untuk melindungi kepentingan Pembeli dipenuhi. Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran terpakai untuk semua Produk yang dibeli di platform dan merupakan perkhidmatan percuma.

  o 6.1.2 Di bawah Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran, jika anda telah membeli Produk dan membuat pembayaran penuh untuk pembelian anda tetapi:

  (a) belum terima Produk dalam jangka masa yang dinyatakan oleh Penjual di halaman Produk; atau

  (b) telah menerima Produk yang cacat, secara ketara tidak seperti yang diterangkan atau secara material tidak mengikuti perincian produk seperti yang dinyatakan di platform; anda boleh menghubungi Syarikat, dan kami akan, selepas penyiasatan yang sesuai dibuat, mengembalikan wang pembayaran yang dibuat oleh anda untuk Produk tersebut.

  6.2 Penghentian Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran

  • 6.2.1 Sila ambil perhatian bahawa anda berhak mendapat perlindungan Pembeli di bawah Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran hanya setakat Produk yang dibeli berjaya dihantar dan diterima oleh Anda, yang mana untuk tujuan Artikel 6 ini, hendaklah pada bila-bila masa sebelum Pengesahan Pembelian, sebagai pengemaskinian status Transaksi untuk mencerminkan "Pembelian disahkan" di platform.

  • 6.2.2 Pesanan yang Diterima dapat dilaksanakan dengan cara sama ada: -

  (a) Pengesahan Pembelian oleh Pembeli. Anda boleh mengesahkan pembelian Anda dengan mengakses ke "Profil Saya> Pesanan Saya" di platform / aplikasi telefon bimbit, dan klik butang "Mengesah Menerima; atau


  (b) ‘Penghantaran Diterima’ secara automatik oleh Syarikat. Jika Anda tidak mengambil langkah aktif untuk mengesah penerimaan Produk dengan cara yang dinyatakan dalam Artikel 6.2.2, dan di mana anda belum mengambil langkah aktif untuk mengembalikan Produk yang diterima atau meminta penukaran.

  • 6.2.3 Sebaik sahaja status Transaksi diubah menjadi "Penghantaran Diterima" di platform, perlindungan untuk Transaksi tersebut di bawah Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran tidak lagi tersedia untuk Anda, dan pembayaran Anda untuk Produk tersebut akan dilepaskan ke Penjual mengikut amalan standard dan Polisi-polisi kami.

  • 6.2.4 Sila ambil maklum bahawa sebarang permintaan untuk pembatalan dan pengembalian wang untuk Pesanan setelah penamatan Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran perlu dibuat terus kepada Penjual, tertakluk kepada persetujuan Penjual dan terma dan syarat seperti yang mungkin dikenakan oleh Penjual.

  6.3 Tiada Perwakilan

  • Peruntukan Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran oleh Syarikat tidak menjadikan Syarikat sebagai wakil Penjual atau Pembeli, juga tidak bermaksud bahawa Syarikat bertindak sebagai proksi bagi mana-mana Pembeli atau Penjual dalam melaksanakan obligasi-obligasi mereka sehubungan dengan sebarang Transaksi.

  7. Penghantaran Produk

  · • 7.1 Alamat Penghantaran yang betul

  o 7.1.1 Penghantaran Produk hendaklah dibuat ke alamat yang dinyatakan dengan jelas oleh anda dalam Pesanan anda.

  o 7.1.2 Anda bersetuju untuk menanggung risiko bagi Produk yang dihantar dengan silap akibat daripada pemberian butir-butir yang tidak tepat oleh anda.

  · • 7.2 Kegagalan Menghantar oleh Penjual r

  o 7.2.1 Di mana anda telah membuat Pesanan dan membuat pembayaran penuh untuk pesanan tersebut, tetapi Penjual gagal menghantat Produk dalam jangka masa yang dinyatakan secara spesifik di halaman Produk tanpa alasan yang wajar, munasabah dan justifikasi yang dapat diterima, anda boleh meminta Transaksi dibatalkan.

  o 7.2.2 Dalam keadaan sedemikian, Syarikat akan mengembalikan wang pembayaran yang telah dibuat oleh anda menurut Polisi Pembatalan, Penukaran, Pemulangan dan Pengembalian Wang yang berkuat kuasa pada masa itu.

  8. Pembatalan, Pemulangan, Penukaran dan Pengembalian Wang

  • 8.1 Sila rujuk Polisi Pembatalan, Pemulangan, Penukaran dan Pengembalian Wang untuk maklumat lebih lanjut berkaitan dengan tanggungjawab Penjual atau Pembeli berkenaan pembatalan, penukaran, pemulangan dan pengembalian Produk.
  • • 8.2 Untuk mengelakkan keraguan, Polisi Pembatalan, Pernukaran, Pemulangan dan Pengembalian Wang hendakla dibaca bersama dengan Syarat Perkhidmatan, Terma dan Syarat ini dan Polisi-polisi lain yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.
  • 9. Sistem Maklum Balas dan Ulasan

  o 9.1 Pengemukaan Maklum Balas

  o 9.1.1 Setelah membeli Produk, anda boleh mengemukakan ulasan anda terhadap Produk tersebut melalui mekanisme maklum balas dan ulasan yang disediakan di platform, yang boleh dalam bentuk tulisan, gambar dan / atau klip video. Maklum balas anda mengenai tahap kepuasan terhadap Produk serta pengalaman dengan Penjual akan menyumbang kepada penilaian Penjual di platform.

  o 9.1.2 Sekiranya anda mengemukakan atau memaparkan ulasan Produk, ulasan tersebut akan dibuat secara sedia umum. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk ulasan anda dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk memastikan sama ada pendapat yang dinyatakan adalah benar. Oleh itu, anda harus memastikan bahawa setiap ulasan yang dipaparkan adalah adil dan tidak menyalahi undang-undang.

  o 9.2 Hak untuk Mengeluarkan Maklum Balas

  Walaubagaimanapun, jika Syarikat berpendapat bahawa ulasan Produk anda yang dipaparkan tidak sesuai untuk pendedahan umum atau ialah memfitnah atau mungkin melanggar undang-undang atau melanggar Terma dan Syarat, Syarikat berhak untuk memadamkan ulasan tersebut atas budi bicara mutlaknya dan tanpa notis kepada anda.

  10. Pertikaian antara Pembeli dan Penjual

  o 10.1 Perbincangan dengan niat baik

  Sekiranya terdapat pertikaian yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan Produk di platform antara anda dan Ahli lain (secara kolektif dirujuk sebagai "Pihak-Pihak Pertikaian "), pertama sekali anda harus berusaha menyelesaikan pertikaian dengan Ahli tersebut ("Pertikaian") dengan niat baik.

  o 10.2 Rujukan Pertikaian kepada Syarikat

  § 10.2.1 Di mana Pihak-Pihak Pertikaian tidak dapat menyelesaikan Pertikaian mereka menurut Artikel 10.1 dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Terma dan Syarat ini dan / atau Syarat Perkhidmatan, sama ada anda atau Ahli satu lagi boleh menghantar Pertikaian tersebut kepada Syarikat untuk penentuan akhir dan penyelesaian.

  § 10.2.2 Anda bersetuju bahawa Syarikat akan mempunyai kuasa, authoriti dan budi bicara penuh untuk membuat keputusan muktamad untuk Pertikaian tersebut.

  o 10.3 Keputusan oleh Syarikat

  § 10.3.1 Syarikat akan mengkaji bukti yang diterima dari Pihak-Pihah Pertikaian, dan akan mengeluarkan keputusan terakhir berkenaan dengan Pertikaian (“Keputusan”), dengan mempertimbangkan prinsip dan praktik yang diterima umum dalam industri yang berkaitan dan kepentingan kedua-dua pihak.

  § 10.3.2 Anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan Keputusan dan selanjutnya, dan anda secara nyata mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat berhak, sehubungan dengan Pertikaian dan Keputusan:

  (a) Membatalkan sebarang Transaksi di platform;

  (b) Melepaskan wang yang ditahan di bawah Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran kepada salah satu Pihak Pertikaian (yang mana berkenaan);;

  (c) Menggantungkan sementara atau kekal salah satu satu atau kedua-dua akaun Pihak-Pihak Pertikaian di platform.

  (d) Mengeluarkan senarai Produk tertentu dari platform secara sementara atau secara kekal;

  (e) Mengarahkan pengeluaran atau platform, dengan sendirinya, mengeluarkan sebarang kandungan yang tidak sah dari kedai Penjual di platform;

  (f) Mengubah penilaian untuk salah satu atau kedua-dua akaun Pihak Pertikaian di platform;

  (g) Membatalkan sebarang Kupon, Kredit dan / atau Mata yang dikeluarkan; dan

  (h) Mengambil semua tindakan lain yang difikirkan perlu untuk memastikan Keputusan tersebut dilaksanakan dengan adil dan munasabah.

  § 10.3.3 Walau apa pun klausa yang disebutkan di atas, anda mengakui bahawa Syarikat bukan institusi kehakiman atau timbang tara dan akan membuat penentuan hanya sebagai orang biasa bukan profesional. Syarikat tidak bertindak sebagai ejen salah satu Pihak-Pihak Pertikaian, tetapi bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan pertikaian. Oleh itu, anda bersetuju untuk tidak menjadikan Syarikat untuk liabel dan hendaklah mengabaikan sebarang tuntutan yang mungkin anda ada terhadap Syarikat berkenaan dengan Keputusan dan Pertikaian tersebut.

  11. Hak Harta Intelek

  o 11.1 Kandungan platform. Syarikat ialah pemilik tunggal atau pemegang lesen yang sah bagi semua hak dan kepentingan dalam platform dan kandungannya ("Kandungan Laman"). Semua tajuk, hak milik dan Hak Harta Intelekt dalam platform dan Kandungan platform akan tetap dimiliki oleh Syarikat, sekutu kami atau pemberi lesen Kandungan Laman, mengikut mana yang berkenaan. Semua hak yang tidak dituntut di bawah Terma dan Syarat ini atau oleh Syarikat adalah dilindungi di sini.

  o 11.2 Cap Dagangan. "PG MALL", "SHOP.SHARE.EARN", "SHAKE THE WORLD", "APA YANG DI DALAM KOTAK", "HOT DAY SALE", "SUPER SHOCKING SALE", "WOW STORE", "CONSUMERCHANT", ikon dan logo yang berkaitan adalah cap dagangan berdaftar atau cap dagangan atau cap perkhidmatan yang dimiliki atau dilesenkan oleh Syarikat dan dilindungi di bawah undang-undang hak cipta, cap daganan dan hak proprietari lain yang terpakai. Anda dilarang sama sekali melakukan sebarang penyalinan, modifikasi, penggunaan atau penerbitan cap-cap ini tanpa kebenaran Syarikat

  o 11.3 Pelanggaran. Setiap orang boleh melindungi hak mereka dengan menghubungi Syarikat sekiranya hak cipta atau harta inteklek mereka telah dicerobohi atau dilanggar di platform oleh sesiapa. Berdasarkan perkara yang sama, Syarikat boleh atas budi bicara mutlaknya mengeluarkan penyenaraian, maklumat, spesifikasi dan / atau gambar Produk yang diadukan dan menggantungkan penjualan Produk yang berkenaan sehingga Syarikat atas budi bicara mutlaknya menganggap bahawa bukti yang diberikan cukup untuk membuktikan bahawa aduan dan / atau tuntutan yang didakwa tidak sah.

  o 11.4 Pematuhan. Anda harus memastikan bahawa semua kandungan termasuk dan tidak terhad penyenaraian, maklumat, spesifikasi, gambar, dan produk untuk dijual seperti dibekalkan atau disediakan oleh anda di platform tidak mencerobah atau melanggar hak cap dagangan, hak paten, hak cipta, nama dagang, nama domain, hak potrait, hak reka bentuk, model utiliti, rahsia perdagangan, pengetahuan kemahiran, maklumat sulit, hak pangkalan data, hak perisian, hak semikonduktor dan / atau hak reka bentuk susun atur litar dan semua jenis Hak Harta Intelek lain. Anda juga harus memastikan bahawa penggunaan Hak Harta Intelek tersebut adalah dengan kebenaran atau persetujuan terdahulu oleh pemilik Hak Harta Intelek atau Hak Harta Intelek yang wujud di mana-mana bahagian di dunia kepunyaan pihak ketiga.

  o 11.5 Pemilikan Gambar atau Video Produk yang Disusun oleh Syarikat. Untuk mengelakkan keraguan, Hak Harta Intelek dalam sebarang gambar atau video Produk yang disusun oleh dan / atau diambil oleh Syarikat sebagai sebahagian daripada sokongan tambahan di bawah Perkhidmatan akan dikekalkan oleh Syarikat.

  o 11.6 Afiliasi. Untuk meningkatkan penjualan, maklumat mengenai Produk yang dipaparkan untuk dijual oleh mana-mana Ahli di platform boleh didedahkan kepada pihak ketiga yang berafiliasi dengan Syarikat, termasuk platform dan blog yang dimiliki olehnya dan / atau berafiliasi dengan pihak ketiga tersebut, dan setiap pendedahan tersebut akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan dan Terma dan Syarat.

  o 11.7 Indemniti. Anda hendaklah memberi indemniti dan menanggung rugi Syarikat dan para pengarah serta pekerjanya untuk semua tindakan, permintaan dan tuntutan yang mungkin diambil atau dibuat terhadap anda yang timbul dari penggunaan anda dalam Hak Harta Intelek atau pelanggaran undang-undang harta intelek yang berkenaan.

  o 11.8 Tuntutan dari Pihak Ketiga. Sekiranya anda telah menerima tuntutan dari pihak ketiga bahawa paparan anda yang dibuat di platform menceroboh atau melanggar Hak Harta Intelek mana-mana pihak ketiga atau kandungan dari paparan tersebut terbuka kepada bentuk serangan lain sama ada berkaitan atau tidak berkaitan dengan suatu tindakan undang-undang, anda harus sejauh mungkin mengecualikan dan tidak melibatkan Syarikat, pengarah dan pekerjanya, dan platform bebas daripada dan dalam tuntutan tersebut.

  o 11.9 Aduan. Anda harus memberitahu Syarikat secepat mungkin mengenai sebarang aduan atau dakwaan pelanggaran Hak Harta Intelek oleh pihak ketiga. Semua kerugian dan kos kepada Syarikat, pengarah dan pekerjanya dan / atau platform yang timbul daripada penggunaan Hak Harta Intelek oleh anda mesti dipampas sepenuhnya oleh anda.

  o 11.10 Penggunaan. Sekiranya anda memaparkan kandungan atau menghantarkan material ke platform, dan melainkan jika Syarikat menunjukkan sebaliknya, anda dianggap telah memberikan Syarikat hak tidak eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak dapat ditarik balik dan sepenuhnya sub-lesen hak untuk menggunakan, menghasil semula, modifikasi, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan, membuat karya terbitan daripada, menyebarkan, dan memaparkan kandungan tersebut ke seluruh dunia dalam sebarang media.

  12. Liabiliti

  o 12.1 Sekiranya berlaku pertikaian antara anda dan seorang Ahli berkaitan dengan Produk yang dibeli pada platform, anda perlu melepaskan Syarikat dari semua tuntutan, permintaan dan ganti rugi, sebenar dan turutan, semua jenis dan sifat, diketahui dan tidak diketahui yang timbul daripada atau sebagaimanapun berhubung dengan pertikaian tersebut.

  o 12.2 Syarikat tidak menjamin kualiti, keselamatan atau kesahan Produk tersebut, kebenaran atau ketepatan kandungan atau penyenaraian Penjual dan Ahli-Ahli lain pada platform atau bahawa seorang Ahli sebenarnya akan menyempurnakan Transaksi tertentu.

  o 12.3 Syarikat tidak dapat dan tidak menjamin akses yang berterusan atau selamat ke platform dan perkhidmatannya, dan operasi platform mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kawalan Syarikat..

  o 12.4 Semua material, maklumat, perisian, produk, perkhidmatan dan kandungan lain yang terdapat pada platform atau dari platform yang dipautkan, adalah diberikan kepada anda atas dasar "sebagaimana adanya" dan tanpa sebarang waranti atau syarat apa jua bentuk, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk , tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat atau syarat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan, tajuk, ketidakpelanggaran, keselamatan atau ketepatan tertentu.

  o 12.5 Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau peninggalan maklumat pada platform dan dalam apa jua keadaan Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan disebabkan anda bergantung kepada maklumat yang diperoleh melalui platform. Adalah tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan, kelengkapan dan kegunaan setiap maklumat yang diberikan, dan penggunaan platform adalah atas risiko anda sendiri.

  o 12.6 Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda sama ada tort, kontrak, kecuaian atau selain daripadanya untuk sebarang kerugian, kerosakan, kecederaan atau perbelanjaan, bagaimanapun timbul, daripada atau berhubung dengan pembekalan atau penggunaan Produk. Dalam apa jua keadaan Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada kehilangan keuntungan, kehilangan data atau ganti rugi lain yang khas, secara tidak langsung, sampingan atau akibat, sama ada dalam jangkaan atau tidak, berdasarkan tuntutan Ahli atau sama ada tindakan kontrak, pelanggaran waranti, tort atau sebaliknya.

  12.7 SYARIKAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KEPADA ATAU PERUBAHAN TRANSMISI ATAU DATA ANDA, SEBARANG MATERIAL ATAU DATA YANG DIHANTAR ATAU DITERIMA ATAU TIDAK DIHANTAR ATAU DITERIMA, ATAU SEBARANG TRANSAKSI YANG DIMASUKI MELALUI PLATFORM INI. KHUSUSNYA, ANDA BERSETUJU BAHAWA SYARIKAT TIDAK MENANGGUNG ATAU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KANDUNGAN ATAU KELAKUAN PIHAK LAIN YANG BERUNSUR ANCAMAN, FITNAH, LUCAH, MENYINGGUNG PERASAAN ATAU MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU SEBARANG PELANGGARAN HAK ORANG LAIN, TERMASUK HAK HARTA INTELEK. SECARA KHUSUSNYA, ANDA JUGA SETUJU BAHAWA SYARIKAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KANDUNGAN YANG DIHANTAR MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KOMUNIKASI DAN / ATAU TERMASUK DALAM PLATFORM INI OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA. DALAM APA JUA KEADAAN, SYARIKAT TIDAK AKAN MENANGGUNG SEBARANG GANTI RUGI KHAS, SAMPINGAN, SECARA TIDAK LANGSUNG, ATAU TURUTAN ATAU PUNITIF UNTUK APA JUA JENIS, ATAU APA JUA GANTI RUGI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK DAN TANPA HAD, YANG AKIBAT DARIPADA 1) BERGANTUNG KEPADA MATERIAL YANG DIBENTANGKAN, (2) KOS PRODUK PENGGANTIAN, (3) HILANG PENGGUNAAN, DATA ATAU KEUNTUNGAN, (4) KELEWATAN ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN, (5) KECUAIAN, (6) DAN SEBARANG TEORI LIABILITI, TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN, KETIDAKMAMPUAN ATAU MENGGUNAKAN PLATFORM INI, SAMA ADA SYARIKAT TELAH DINASIHATI DENGAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

  13. Tiada Waranti

  o 13.1 Anda tidak akan menjadikan Syarikat bertanggungjawab untuk kandungan, tindakan atau ketidakgiatan Ahli lain, atau Produk yang disenaraikan oleh Ahli, termasuk kandungan yang mereka paparkan.

  o 13.2 Anda memahami dan bersetuju bahawa Transaksi antara anda dan Ahli di platform dianggap sebagai perjanjian kontrak persendirian antara anda dan Ahli tersebut, dan Syarikat bukan suatu pihak kepada , dan tidak mewakili Ahli atau anda dalam transaksi tersebut. Syarikat hanya bertanggungjawab untuk operasi dan pengurusan platform dan mengambil usaha yang wajar untuk mengekalkan Perkhidmatan yang efisien di platform.

  o 13.3 Syarikat dan platform tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak menjamin kualiti, keselamatan atau kesahan Produk yang diiklankan, kebenaran atau ketepatan terhadap kandungan atau penyenaraian Ahli, kemampuan mana-mana Ahli untuk menjual atau membeli Produk atau sebarang Transaksi akan berjaya disempurnakan.

  o 13.4 Syarikat dan platform tidak memindahkan pemilikan sah Produk dari Penjual kepada Pembeli. Melainkan seseorang Pembeli dan Penjual bersetuju sebaliknya, Pembeli akan menjadi pemilik sah Produk setelah penerimaan Produk secara fizikal dari Penjual.

  o 13.5 Syarikat tidak dapat menjamin akses yang berterusan atau selamat kepada Perkhidmatan, dan operasi platform mungkin terganggu oleh banyak faktor di luar kawalan Syarikat.

  o 13.6 Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih Ahli, anda dengan ini melepaskan Syarikat, dan pegawai, pengarah, ejen, anak syarikat, rakan usahasama dan pekerja kami, daripada, tuntutan, permintaan dan kerosakan, sebenar dan turutan, dalam setiap jenis dan sifat, diketahui dan tidak diketahui, timbul dari atau sebagaimana berkaitan dengan pertikaian tersebut.

  o 13.7 Dengan sewajarnya, setakat yang dibenarkan secara sah, Syarikat mengecualikan semua semua waranti, terma dan syarat tersirat. Syarikat tidak menanggung sebarang kehilangan wang, muhibah, atau reputasi, atau sebarang ganti rugi khas, tidak langsung, atau turutan yang timbul daripada penggunaan platform dan Perkhidmatan oleh anda.

  o 13.8 SEMUA MATERIAL, MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN KANDUNGAN LAIN YANG TERDAPAT DI PLATFORM, ATAU DARIPADA PLATFORM BERKAITAN ADALAH DISEDIAKAN KEPADA ANDA "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA APA-APA JENIS WARANTI ATAU SYARAT, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT ATAU SYARAT KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK, KETIDAKPELANGGARAN, KESELAMATAN ATAU KETEPATAN. SYARIKAT TELAH MENGAMBIL USAHA MUNASABAH UNTUK MEMBERI MAKLUMAT SEMASA DAN TEPAT DI PLATFORM INI; NAMUN, SYARIKAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KESILAPAN, KETIDAKTEPATAN ATAU PENINGGALAN APA-APA PUN DALAM MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI PLATFORM INI. DALAM APA JUA KEADAAN SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN ATAU KERUGIAN KEPADA AHLI-AHLI YANG DISEBABKAN OLEH PERGANTUNGAN KEPADA MAKLUMAT YANG DIPEROLEH MELALUI PLATFORM INI. ADALAH TANGGUNGJAWAB AHLI-AHLI UNTUK MENILAI KETEPATAN, KELENGKAPAN ATAU KEGUNAAN SETIAP MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DAN PENGGUNAAN PLATFORM INI IALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.

  14. Akses dan Gangguan

  o 14.1 platform mengandungi robot pengepala pengecualian. Kebanyakan maklumat di platform dikemas kini secara masa sebenar dan dimiliki atau dilesenkan kepada Syarikat oleh Ahli-ahli platform atau pihak ketiga. Anda bersetuju tidak menggunakan robot, labah, pengikis atau cara automatik lain untuk mengakses platform untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis terdahulu daripada Syarikat.

  o 14.2 Selain itu, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

  (a) Mengambil sebarang tindakan yang mengenakan atau mungkin mengenakan, dalam budi bicara tunggal dan mutlak Syarikat, suatu muat besar yang tidak munasabah atau tidak setimpal ke atas infrastruktur platform;

  (b) Menyalin, menghasilkan semula, mengubah, membuat karya terbitan daripada, menyebarkan, atau memaparkan kandungan secara terbuka, kecuali untuk maklumat dan rujukan anda sendiri, daripada platform tanpa kebenaran bertulis terdahulu dari Syarikat;

  (c) Ganggu atau cuba mengganggu penggunaan betul platform atau apa-apa aktiviti yang dilakukan di platform; atau

  (d) Melangkau robot pengepala pengecualian Syarikat atau sebarang langkah lain yang mungkin kami gunakan untuk menghalang atau menyekat akses ke platform.

  15. Am

  o 15.1 Undang-undang yang berkuatkuasa. Terma dan Syarat ini akan dikuasai oleh undang-undang Malaysia. Sebarang kontroversi, tuntutan atau pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini dan / atau Syarat Perkhidmatan dan / atau Polisi akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh timbangtara yang terikat secara peribadi dan sulit di hadapan seorang penimbang tara yang diadakan di Malaysia dan dikuasai oleh Undang-undang Malaysia. Penimbang tara harus merupakan orang yang terlatih dari segi undang-undang dan berpengalaman dalam industri teknologi maklumat dan industri e-perdagangan di Malaysia dan adalah bebas daripada mana-mana pihak. Walau apa pun yang disebutkan di atas, Syarikat berhak untuk mendapatkan perlindungan hak harta intelek dan maklumat sulit melalui injunksi atau relif saksama yang lain daripada mahkamah.

  o 15.2 Notis-notis. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Terma dan Syarat ini atau oleh Syarikat, sebarang notis, permintaan, tuntutan atau komunikasi lain kepada Syarikat di bawah Terma dan Syarat ini hendaklah diberikan atau dibuat secara bertulis dan dihantar secara kediri atau dihantar melalui pos berdaftar prabayar ke alamat berikut :

  PG Mall Sdn. Bhd.

  Menara Public Gold,

  249, Jln Tun Razak, Imbi,

  50400 Kuala Lumpur,

  Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

  o 15.3 Tiada Penyerahan Hak. Syarikat mempunyai hak untuk menyerah hak dan / atau menggantikan Terma dan Syarat atau mana-mana bahagian yang Terma dan Syarat tersebut kepada sesiapa atau mana-mana entiti, dengan memberikan notis bertulis kepada anda yang akan dipaparkan di platform, dan dengan ini anda secara tidak boleh ditarik balik bersetuju dan memberi izin untuk sebarang penyerahan hak dan / atau penggantian. Anda tidak boleh menyerah hak, secara keseluruhan atau sebahagian, sebarang Terma dan Syarat ini kepada sesiapa atau mana-mana entiti.

  o 15.4 Force Majeure. Mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab ke atas kegagalan untuk melaksanakan sebarang kewajipannya di bawah Terma dan Syarat ini jika pelaksanaan tersebut dihalang, dilarang atau ditangguhkan oleh mogok, pertikaian perusahaan, kebakaran, banjir, sebarang tindakan kerajaan, rusuhan, peperangan, darurat, perbuatan Tuhan, larangan oleh undang-undang kerajaan, peraturan dan undang-undang atau perintah atau peristiwa-peristiwa force majeure yang lain dan dalam keadaan sedemikian kewajipannya akan ditangguhkan selama peristiwa tersebut berterusan.

  o 15. Pengasingan. Sekiranya sebarang peruntukan Terma dan Syarat ini dan / atau Syarat Perkhidmatan dan / atau Polisi didapati tidak sah, batal atau tidak dapat dilaksanakan di bawah undang-undang, Terma dan Syarat ini akan tetap berkuat kuasa kecuali peruntukan tersebut akan dianggap diasingkan dengan efektif dari tarikh keputusan tersebut atau tarikh lebih awal yang ditentukan oleh Syarikat atau pihak-pihak boleh bersetuju, mengikut mana yang berkenaan.

  o 15.6 Penepian. Kegagalan oleh Syarikat untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak yang diberikan kepadanya oleh Terma dan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut atau beroperasi sebagai larangan pelaksanaan atau penguatkuasaannya pada bila-bila masa atau masa kelak.

  Perkara 16 - Definisi

  o 16.1 Dalam Terma dan Syarat ini, Syarat Perkhidmatan tersebut dan Polisi tersebut, kecuali konteksnya menghendaki sebaliknya, kata dan ungkapan berikut akan mempunyai makna berikut:

  o

  "Hari bekerja"

  bermaksud hari yang mana bank-bank buka untuk perniagaan di Kuala Lumpur, dan tidak termasuk hujung minggu atau cuti umum;

  "Pembeli"

  "Pembeli"

  ""Hak harta Intelek""

  "Hak harta Intelek" bermaksud semua hak cipta dan Hak Harta Intelek sebagaimana yang timbul dan dalam mana-mana media, sama ada berdaftar atau tidak, termasuk (tanpa had) maklumat sulit, rahsia perdagangan, muhibah dan reputasi, paten, cap dagangan / perkhidmatan, nama dagang, reka bentuk berdaftar dan sebarang permohonan untuk perlindungan atau pendaftaran hak-hak tersebut dan semua pembaharuan dan peluasannya di seluruh dunia;

  ""Ahli""

  bermaksud ahli platform, yang didaftarkan sebagai Pembeli atau Penjual, yang telah bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat, dan yang berhak menggunakan Platform untuk membeli dan / atau menjual Produk kepada Ahli-ahli lain melalui Platform;

  "Pesanan"

  bermaksud tawaran untuk membeli Produk yang diletakkan oleh Pembeli di platform mengikuti Terma dan Syarat dan Polisi tersebut, seperti dijelaskan selanjutnya dalam Artikel 5.3 dan Artikel 5.4;

  "Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran"

  "Perkhidmatan Perlindungan Pembayaran"

  "Polisi"

  secara kolektif merujuk kepada:

  1.(a) Polisi Privasi;

  2.(b) Polisi Pembatalan, Penukaran, Pemulangan dan Pengembalian Wang; dan

  3.(c) semua polisi lain yang dipaparkan di platform dari semasa ke semasa (misalnya, dan tidak terhad kepada, polisi yang berkaitan dengan tindakan penipuan, melakukan transaksi di luar platform, manipulasi maklum balas, dan penggantungan sementara atau kekal Ahli-ahli);

  "Polisi Privasi"

  bermaksud polisi Syarikat yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan pengurusan data peribadi di platform;

  "Produk"

  bermaksud produk dan / atau perkhidmatan Penjual yang disenaraikan untuk dijual di platform;

  "Penjual"

  bermaksud Ahli yang menjual Produk melalui platform, tertakluk kepada Terma dan Syarat seperti yang terkandung di sini serta Syarat Perkhidmatan dan Polisi-polisi. Untuk mengelakkan keraguan, perkataan "Penjual" setiap kali digunakan dalam Terma dan Syarat ini atau Syarat Perkhidmatan, bergantung kepada konteks di mana ia berlaku, merujuk kepada satu atau lebih dari yang berikut:

  (a) Penjual Individu.
  (b) Penjual Perniagaan Tempatan (dengan perniagaan / syarikat berdaftar).

  "Syarat Perkhidmatan"

  bermaksud terma dan syarat am yang menetapkan hak dan obligasi Penjual yang menjual Produk mereka di platform;

  "Pusat Penjual"

  bermaksud suatu kedai maya atas talian di platform yang membenarkan Penjual memuat naik dan menyenaraikan Produk untuk dijual dan membolehkan Transaksi untuk Produk tersebut dilakukan;

  "Perkhidmatan"

  bermaksud perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat melalui platform kepada Ahli-ahli dan boleh merangkumi perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga seperti perkhidmatan gerbang pembayaran dan perkhidmatan pengurusan logistik;

  "Terma dan Syarat"

  bermaksud terma dan syarat yang mengawal keahlian platform yang menetapkan, antara lain, syarat kelayakan Ahli-ahli, perkhidmatan yang tersedia untuk Ahli-ahli di bawah platform, faedah yang Ahli-ahli berhak menerima serta hak dan obligasi Ahli-ahli;

  "Transaksi"

  bermaksud transaksi jual beli Produk antara Pembeli dan Penjual yang dilakukan secara atas talian melalui platform; dan

  "Platform"

  bermaksud tempat pasaran atas talian yang dimiliki dan dioperasikan oleh Syarikat, dan dikenali sebagai "PG Mall", menjadi platform e-dagang yang membolehkan Transaksi antara Ahli yang berdaftar, memiliki domainnya diwww.pgmall.my.

  ©2023 ©2018 PG MALL All Rights Reserved